PKB Girls Golf Tour

Aspen Bikowski

Aspen Bikowski
 • White Plains, MD
 • Class of 2027
 • Age: 13
 • Scoring Average 81
 • 316
Rankings
Division: Futures National
 • Futures National Rank: T153
 • Futures National Order of Merit Points: 20.25
 • Futures National Wins: 0
 • Futures National Scoring Differential: 14.00
 • Futures National Scoring Average: 85.00
 • Futures National Rounds: 1
 • Futures National Events: 1
Division: Futures Middle Atlantic
 • Futures Middle Atlantic Rank: 1
 • Futures Middle Atlantic Order of Merit Points: 22.00
 • Futures Middle Atlantic Wins: 1
 • Futures Middle Atlantic Scoring Differential: 6.20
 • Futures Middle Atlantic Scoring Average: 77.00
 • Futures Middle Atlantic Rounds: 1
 • Futures Middle Atlantic Events: 1
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.38
 • Par 4's: 4.75
 • Par 5's: 5.00
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 4 (11.11%)
 • Pars: 14 (38.89%)
 • Bogeys: 14 (38.89%)
 • Doubles: 4 (11.11%)
 • Others: 0 (--)
Tournaments
 • Place: 1
 • Division: Futures Middle Atlantic
 • Order of Merit Points: 22.00
 • Total: 77 (+5)
 • Round 1:77 (+5) Augustine Golf Club
 • Show Scorecard
 • Augustine Golf Club -- 5/21/2022
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 282 418 294 411 288 169 314 90 280 2546 340 430 299 347 143 256 283 91 418 2607 5153
  Par 4 5 4 5 4 3 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 72
  Score 4 5 5 4 4 4 6 3 4 39 5 5 5 6 3 4 3 3 4 38 77
  To Par E E +1 E E +1 +3 +3 +3   +4 +4 +5 +7 +7 +7 +6 +6 +5   +5
  Hole Yards Par Score To Par
  1 282 4 4 E
  2 418 5 5 E
  3 294 4 5 +1
  4 411 5 4 E
  5 288 4 4 E
  6 169 3 4 +1
  7 314 4 6 +3
  8 90 3 3 +3
  9 280 4 4 +3
  OUT 2546 36 39  
  10 340 4 5 +4
  11 430 5 5 +4
  12 299 4 5 +5
  13 347 4 6 +7
  14 143 3 3 +7
  15 256 4 4 +7
  16 283 4 3 +6
  17 91 3 3 +6
  18 418 5 4 +5
  IN 2607 36 38  
  TOT 5153 72 77 +5
 • Place: T8
 • Division: Futures National
 • Order of Merit Points: 20.25
 • Total: 85 (+13)
 • Round 1:85 (+13) DuPont Country Club - Du Pont
 • Show Scorecard
 • DuPont Country Club -- 5/8/2022
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 286 457 290 136 307 332 413 103 340 2664 332 355 392 302 116 302 316 124 492 2731 5395
  Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 72
  Score 5 6 6 4 4 6 6 4 5 46 4 4 4 5 3 5 5 3 6 39 85
  To Par +1 +2 +4 +5 +5 +7 +8 +9 +10   +10 +10 +9 +10 +10 +11 +12 +12 +13   +13
  Hole Yards Par Score To Par
  1 286 4 5 +1
  2 457 5 6 +2
  3 290 4 6 +4
  4 136 3 4 +5
  5 307 4 4 +5
  6 332 4 6 +7
  7 413 5 6 +8
  8 103 3 4 +9
  9 340 4 5 +10
  OUT 2664 36 46  
  10 332 4 4 +10
  11 355 4 4 +10
  12 392 5 4 +9
  13 302 4 5 +10
  14 116 3 3 +10
  15 302 4 5 +11
  16 316 4 5 +12
  17 124 3 3 +12
  18 492 5 6 +13
  IN 2731 36 39  
  TOT 5395 72 85 +13