PKB Girls Golf Tour

Ashton Gupton

Ashton Gupton
 • Smithfield, NC
 • Class of 2021
 • Age: 16
 • Scoring Average 87
Rankings
Division: Futures SC
 • Futures SC Rank: 36
 • Futures SC Order of Merit Points: 11.00
 • Futures SC Wins: 0
 • Futures SC Scoring Differential: 15.00
 • Futures SC Scoring Average: 86.00
 • Futures SC Rounds: 1
 • Futures SC Events: 1
Division: Futures North Carolina
 • Futures North Carolina Rank: 40
 • Futures North Carolina Order of Merit Points: 32.50
 • Futures North Carolina Wins: 0
 • Futures North Carolina Scoring Differential: 20.80
 • Futures North Carolina Scoring Average: 89.50
 • Futures North Carolina Rounds: 2
 • Futures North Carolina Events: 2
Scoring Profile
 • Par 3's: 3.81
 • Par 4's: 5.02
 • Par 5's: 5.40
Scoring Types
 • Eagles: 0 (--)
 • Birdies: 3 (4.17%)
 • Pars: 27 (37.50%)
 • Bogeys: 28 (38.89%)
 • Doubles: 9 (12.50%)
 • Others: 5 (6.94%)
Tournaments
 • Place: T17
 • Division: Preview
 • Order of Merit Points: 55.50
 • Total: 83 (+11)
 • Round 1:83 (+11) Keith Hills Golf Course - Orange
 • Show Scorecard
 • Keith Hills Golf Course - Orange/Black -- 9/26/2018
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 323 444 132 259 299 445 125 318 205 2550 337 307 311 460 150 280 310 130 434 2719 5269
  Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
  Score 5 5 4 4 5 4 3 4 3 37 6 4 4 5 4 5 9 4 5 46 83
  To Par +1 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +1   +3 +3 +3 +3 +4 +5 +10 +11 +11   +11
  Hole Yards Par Score To Par
  1 323 4 5 +1
  2 444 5 5 +1
  3 132 3 4 +2
  4 259 4 4 +2
  5 299 4 5 +3
  6 445 5 4 +2
  7 125 3 3 +2
  8 318 4 4 +2
  9 205 4 3 +1
  OUT 2550 36 37  
  10 337 4 6 +3
  11 307 4 4 +3
  12 311 4 4 +3
  13 460 5 5 +3
  14 150 3 4 +4
  15 280 4 5 +5
  16 310 4 9 +10
  17 130 3 4 +11
  18 434 5 5 +11
  IN 2719 36 46  
  TOT 5269 72 83 +11
 • Place: T13
 • Division: Futures North Carolina
 • Order of Merit Points: 17.50
 • Total: 87 (+15)
 • Round 1:87 (+15) Maple Chase Golf & Country Club - Pine Brook
 • Show Scorecard
 • Maple Chase Golf & Country Club -- 8/25/2018
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 289 147 288 268 115 398 303 398 331 2537 292 303 264 262 448 124 318 137 445 2593 5130
  Par 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 72
  Score 5 6 4 5 2 6 4 6 8 46 4 4 4 6 5 4 5 4 5 41 87
  To Par +1 +4 +4 +5 +4 +5 +5 +6 +10   +10 +10 +10 +12 +12 +13 +14 +15 +15   +15
  Hole Yards Par Score To Par
  1 289 4 5 +1
  2 147 3 6 +4
  3 288 4 4 +4
  4 268 4 5 +5
  5 115 3 2 +4
  6 398 5 6 +5
  7 303 4 4 +5
  8 398 5 6 +6
  9 331 4 8 +10
  OUT 2537 36 46  
  10 292 4 4 +10
  11 303 4 4 +10
  12 264 4 4 +10
  13 262 4 6 +12
  14 448 5 5 +12
  15 124 3 4 +13
  16 318 4 5 +14
  17 137 3 4 +15
  18 445 5 5 +15
  IN 2593 36 41  
  TOT 5130 72 87 +15
 • Place: T12
 • Division: Futures North Carolina
 • Order of Merit Points: 15.00
 • Total: 92 (+21)
 • Round 1:92 (+21) Bermuda Run Golf Club - West
 • Show Scorecard
 • Bermuda Run Golf Club -- 7/28/2018
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 304 292 267 110 207 300 315 95 411 2301 418 381 135 311 255 472 247 101 298 2618 4919
  Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 71
  Score 4 6 5 3 7 5 5 4 6 45 6 6 4 6 5 7 4 3 6 47 92
  To Par E +2 +3 +3 +6 +7 +8 +9 +10   +11 +13 +14 +16 +17 +19 +19 +19 +21   +21
  Hole Yards Par Score To Par
  1 304 4 4 E
  2 292 4 6 +2
  3 267 4 5 +3
  4 110 3 3 +3
  5 207 4 7 +6
  6 300 4 5 +7
  7 315 4 5 +8
  8 95 3 4 +9
  9 411 5 6 +10
  OUT 2301 35 45  
  10 418 5 6 +11
  11 381 4 6 +13
  12 135 3 4 +14
  13 311 4 6 +16
  14 255 4 5 +17
  15 472 5 7 +19
  16 247 4 4 +19
  17 101 3 3 +19
  18 298 4 6 +21
  IN 2618 36 47  
  TOT 4919 71 92 +21
 • Place: 4
 • Division: Futures SC
 • Order of Merit Points: 11.00
 • Total: 86 (+14)
 • Round 1:86 (+14) The Country Club of South Carolina
 • Show Scorecard
 • The Country Club of South Carolina -- 6/23/2018
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
  Yards 253 412 101 279 304 480 119 324 357 2629 327 437 95 273 284 331 116 422 377 2662 5291
  Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72
  Score 4 5 3 6 5 6 6 5 4 44 5 5 4 5 5 6 3 5 4 42 86
  To Par E E E +2 +3 +4 +7 +8 +8   +9 +9 +10 +11 +12 +14 +14 +14 +14   +14
  Hole Yards Par Score To Par
  1 253 4 4 E
  2 412 5 5 E
  3 101 3 3 E
  4 279 4 6 +2
  5 304 4 5 +3
  6 480 5 6 +4
  7 119 3 6 +7
  8 324 4 5 +8
  9 357 4 4 +8
  OUT 2629 36 44  
  10 327 4 5 +9
  11 437 5 5 +9
  12 95 3 4 +10
  13 273 4 5 +11
  14 284 4 5 +12
  15 331 4 6 +14
  16 116 3 3 +14
  17 422 5 5 +14
  18 377 4 4 +14
  IN 2662 36 42  
  TOT 5291 72 86 +14